Sifat-Sifat dan Keutamaan Al-Quran

a11

congkop.xyz. Al-Qur’an mempunyai sifat-sifat yang tinggi dan keutamaan yang sangat luar biasa. Antara lain:

Al-Nur (Cahaya)

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (A1-Quran) yang telah Kami turunkan. (QS Al-Taghabun [64]: 8)

Al-Ruda (Petunjuk)

Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi me-reka yang bertakwa. (QS Al-Bagarah [2] : 2)

Hai manusia! Sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS yunus [10]: 57)

Dan sesungguhnya ketika kami (jin) mendengar petunjuk (Al-Qur-an), kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhan, tidak perlu is takut rugi atau berdosa. (QS Al-Jinn [72]: 13)

Ar-Rahmah (Rahmat)

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (Al-Quran) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS Yilsuf [12]: 111)

Dan Kami tidak menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) ini kepadamu (Mu-hammad), melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS Al-Nahl [16]: 64)

Al-Syifa”(Penyembuh)

Dan Kami turunkan dari Al-Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang zalim (Al-Quran itu) hanya akan menambah kerugian. (QS Al-Isra’ [17]: 82)

Dan sekiranya Kami jadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” Apakah patut (Al-Quran) dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang (Rasul) orang Arab? Katakanlah, “A1- Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan (Al-Quran) itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.” (QS Fushshilat [41] : 44)

Baca Juga :   Sering-seringlah Mandi Bareng Sama Pasangan, Karena Selain Menambah Cinta Juga Dicatat Sebagai Pahala

a2

Al-Mau’lzhah (Nasihat Pelajaran)

Dan sungguh, Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Nur [24] : 34)

Al-`Aliy (Tinggi) Dan sesungguhnva Al-Quran itu dalam Umm Al-Kitab (Lauh Mahfulzh) di sisi Kami. benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. (QS Al-Zukhruf [43]: 4)

Al-Karim (Mulia)

Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam Kitab yang terpelihara. (QS Al-Waqi’ah [56]: 77-78)

Al-Hakim (Sarat Hikmah)

Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. (QS yunus [10]: 1)

Alif Lam Ra. (Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha bijaksana lagi Mahateliti. (QS Hud [11]: 1)

Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian ayat-ayat dan peringatan (Al-Quran) yang penuh hikmah. (QS Ali Imran [3]: 58)

Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Umm Al-Kitab (Lauh Mah-fulzh) di sisi Kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. (QS Al-Zukhruf [43]: 4)

Al-Muhaimin (Penjaga)

Yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian (Al-Qur-an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya) terhadap kitab-kitab yang lain itu. (QS Al-Ma’idah [5] : 48)

Al-Mubarak (Yang Diberkahi)

Dan ini (Al-Quran) adalah Kitab yang telah Kami turunkan dengan penuh berkah; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Umm Al-Qura (Makkah) dan orang-orang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Quran) dan mereka selalu memelihara shalatnya. (QS Al-An’am [6]: 92)

Baca Juga :   Mengapa Manusia Selalu Dirundung Sedih? Lakukanlah 6 Langkah Ini

Dan ini (Al-Quran) adalah suatu peringatan yang mempunyai ber-kah yang telah Kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkari-nya? (QS Al-Anbiya” [21]:50)

A I-Qayyim (Lurus)

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab) (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus. (QS Al-Kahf [18]: 1-2)

AI-Fashl (Pernisah Haq dan Batil)

Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang (fashl) memisahkan (antara yang hak dan yang batil). (QS Al-Thariq [86]: 13)

Al-Matsani (Dibaca Berulang-ulang)

Dan sesungguhnya Kami yang telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. (QS Al-Hijr [15]: 87)

Wahyu

Katakanlah (hai Muhammad!), “Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu,” dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan. (QS Al-Anbiya” [2] _1: 45)

Al Arabiyy (Berbahasa Arab)

Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan Kami telah menerangkan dengan berulang-ulang. (QS Tha’ Ha’ [20]: 113)

Al-Basha’ir (Bukti-Bukti Nyata)

Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang nyata; maka barang siapa melihat (kebenaran itu), (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (tidak melihat kebenaran itu), kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu). (QS Al-An’am [6]: 104)

AI-Haq (Kebenaran)

Dan Kami turunkan (Al-Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al-Quran itu turun dengan (membawa) kebenaran. (QS Al-Isra’ [1’7]: 105)

AI-Shidq (Kebenaran)

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. (QS Al-An’am [6]: 115)

Al Adil (Adil)

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. (QS Al-An’am [6]: 115)