Siapakah Tokoh-Tokoh Besar Penghuni Neraka? Inilah Jawabannya

n

Fir`aun

Kepada Fir’aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir`aun, padahal perintah Fir`aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar. berjalan di muka kaumnya pada Hari Kiamat, lalu memasukkan mereka ke neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. (QS Hud [11]: 97-98)

Istri Nabi Nuh dan Nabi Luth

Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), tetapi suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah;  dan dikatakan (kepada keduanya), “Masuklah ke Jahanam bersama orang-orang yang masuk (Jahanam).” (QS Al-Tahrim [66] : 10)

Abu Lahab dan Istrinya

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar  fitnah). Yang di leher-nya ada tali dari sabut yang dipintal. (QS Al-Lahab [111]: 1-5)

Jin Kafir

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (QS Al-Dzariyat [51] : 56)

Baca Juga :   Ingin Cantik, Tak harus ke Salon, Kerjakanlah 5 Hal Ini.

Dan (ingatlah) hari ketika Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman), “Hai golongan jin! Sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia,” lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, “Ya Tuhan kami, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan kami telah sampai pada waktu yang  telah Engkau tentukan bagi kami.” Allah berfirman, “Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain.” Sungguh, Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS Al-An’am [6] : 128)

zina

Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan Kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Selanjutnya Kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya (dimasukkan) ke neraka. (QS Maryam [19] : 68-70)

Allah berfirman, “Masuklah kamu sekalian ke neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dulu dari kamu.” (QS Al-A’raf [7]: 38)

Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya (neraka), “Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata karena mempersamakan kamu (berhala-berhala) dengan Tuhan semesta alam.” (QS Al-Syu’ara’ [26] : 94-98)

Baca Juga :   Nabi Sulaiman Meninggal di Indonesia? Ini Penjelasannya

Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan, “Sungguh, Aku akan memenuhi Neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (QS Hud [11]: 119)

Dan tetaplah atas mereka keputusan azab bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka dari (golongan) jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang merugi. (QS Fushshilat [41] : 25)